شناسایی محدود کننده های مهاجرت سلولی در مغز استخوان

محققان به نتیجه رسیدند که «مگاکاریوسیت ها» به عنوان محدود کننده های مهاجرت سلولی در مغز استخوان عمل می کنند.

به گزارش گروه علم و فناوری ایسکانیوز، خون سازی فرایند تشکیل سلول‌های خون ساز است که غالباً در مغز استخوان اتفاق می‌افتد. مغز استخوان همه انواع سلول‌های خونی شامل سلول‌های قرمز خون، پلاکت‌ها و سلول‌های سفید خونی (لوکوسیت ها) را تولید می‌کند.

یکی از فراوان‌ترین سلول‌های سفید خونی نوتروفیل ها هستند که در مبارزه با عفونت نقش دارند و فراوان‌ترین نوع لوکوسیت نیز محسوب می‌شوند. این سلول‌ها عمر کوتاهی دارند، بسیار متحرک هستند و می‌توانند وارد بخش‌هایی از بخش‌های مختلف شوند که بوسیله سایر سلول‌ها و مولکول‌ها امکان پذیر نیست.

همه سلول‌های خون ساز در مغز استخوان تولید می‌شوند و باید از دیواره عروق بگذرند تا وارد جریان خون شوند. پلاکت‌های خونی بوسیله بیرون زدگی‌های بزرگ نفوذ کننده به درون دیواره عروق مربوط به سلول‌های پیش ساز بزرگ و غیر متحرک، موسوم به مگاکاریوسیت آزاد می‌شوند.

به این ترتیب، مگاکاریوسیت های بالغ پلاکت‌ها را تولید می‌کنند و آنها را به درون جریان خون آزاد می‌کنند تا تعداد پلاکت‌ها را ثابت نگه دارند. علاوه بر این، آنها به طور فعال تجمع سلول‌های بنیادی خون ساز را در یک رویکرد مثبت و هم چنین منفی تنظیم می‌کنند.

در مطالعه‌ای جدید دکتر کاترین هاینز و همکارانش دریافته اند که مهاجرت سلول‌های بنیادی خون ساز و نوتروفیل ها به اندازه مگاکاریوسیت ها و پراکنش آنها بستگی دارد.

به نظر می‌رسد که مگاکاریوسیت ها حتی اگر خودشان مهاجرت نکنند نقش مهمی را در مهاجرت سلولی بازی می‌کنند. مگاکاریوسیت های بزرگ موانع غیر فعالی را ارائه می‌کنند و بنابراین تأثیر قابل توجهی روی مهاجرت سایر سلول‌ها مانند سلول‌های بنیادی خون ساز و نوتروفیل ها در مغز استخوان می‌گذارند.

در واقع، تصاویر میکروسکوپی نشان داده است که تحرک نوتروفیل ها در موش فاقد پلاکت کاهش می‌یابد، یعنی جایی که حجم مگاکاریوسیتی افزایش می‌یابد.

این مطالعه اهمیت ویژگی‌های بیوشیمیایی محیط مغز استخوانن در تنظیم تحرک سلولی را نشان می‌دهد و به وضوح تأیید می‌کند که آنالیزهای ولومتریک تعداد و متمرکز شدن مگاکاریوسیت ها، اطلاعات بیشتری را در مورد دینامیک مغز استخوان ارائه می‌دهد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1022459