استقرارکانون پدافند غیرعامل دردانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

معاون اداره کل پدافندغیرعامل استان هرمزگان گفت: کانون پدافند دانشجویی غیرعامل دردانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس مستقر می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایسکانیوز، سپیده جوادی معاون اداره کل پدافندغیرعامل استان هرمزگان درنشست تخصصی مسئولان کارگروه پدافند غیرعامل استان هرمزگان در دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، ضمن ابرازخرسندی ازبرگزاری همایش پدافندغیرعامل باهمکاری ادارات استان هرمزگان، بامحوریت دانشگاه آزاداسلامی به عنوان بزرگترین مجموعه آموزش عالی استان هرمزگان گفت:فرهنگ سازی وآشنایی دانشجویان به عنوان قشر آینده ساز اجتماع که زندگی آنها توام باتحقیق وپژوهش است موجبات پیشرفت واستقرار پدافند غیرعامل درکل اجتماع راسبب می شود.

سپیده جوادی، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران با اقتدارهمچنان درسراسرمنطقه وجهان بامبنای علمی واعتقادی وارتباط بین صنعت ،دانشگاه و اجتماع باهمت دانشگاهیان فرهیخته درحوزه پدافندغیرعامل رشد و توسعه زیادی پیدا کرده است که امید می رود با پشتیبانی بیشتر مرز توسعه و پیشرقت به بالندگی نزدیک شود.

در ادامه سعید مرادپور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرعباس نیز ازمیزبانی همایش پدافند غیرعامل درواحدبندرعباس خبردادوگفت: درهفته پدافند غیرعامل باهدف کاهش میزان آسیب پذیری وارتقای پایداری ملی وتسهیل مدیریت بحران درمقابل تهدیدهای دشمنان، شاهدبرگزاری همایش پدافندغیرعامل دردانشگاه آزاد بندرعباس خواهیم بود.

سعید مرادپور، ابرازامیدواری کرد باهمکاری اساتید، دانشجویان نخبه وعلاقه مندان به موضوع پدافندغیرعامل شاهد ارتباط آن باصنعت ودانشگاه وشناسایی چالش های پیش روباشیم وبابهره گیری ازحضورپژوهشگران دراین حوزه بتوانیم تصمیمات منطقی واجرایی درخصوص خنثی سازی اقدامات دشمنان علیه توسعه ملی وفرهنگ غنی اسلامی وآبادانی میهنمان برداریم.

وی گفت: کانون پدافندغیرعامل هم اکنون درواحدبندرعباس جهت همکاری وارائه خدمات درمحل کانونها مستقراست و آمادگی دارد تا در خدمت همه سازمان ها و ادارات استان باشد.

کد خبر: 1030250