نشریه دید نو دانشگاه بهشتی؛ روزهای دانشجویی با طعم مسئولیت‌پذیری

هویت مشترک، بهشتی شدنتون مبارک، هم‌شاگردی سلام از مهم‌ترین عناوین شماره 29 نشریه دانشجویی دیدنو است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، شماره 29 نشریه دانشجویی«دید نو» انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی(ره) منتشر شد.

روزهای دانشجویی با طعم مسئولیت پذیری

آزاده شاهزیدی دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی نوشت: گویــی دانشــگاه بــرای خیلی‌هــا قرعــه ناگفتــه و نادانســته را رقــم می‌زنــد. اکثریــت دانشــجویان بــه تازگــی از دبیرســتان فارغ‌التحصیـل شـده و بـه دانشـگاه آمده‌انـد و آن را مدینـه فاضلـه خــود یافته‌ا‌نــد؛ امــا بــا مســائلی روبــه‌رو می‌شــوند کــه گویــی بــه قاعــده بربــاد رفتــن آرزوهایشــان می‌نمایــد. دانشـگاه برخـلاف دبیرسـتان تنهـا جایـگاه درس خوانـدن و حفـظ مطالــب بــرای موفقیــت در جنــگ کنکــور نیســت، بلکــه دانشــجویان بایــد در برنامه‌هــا و فعالیت‌هــای مختلــف هنــری، مذهبـی، ورزشـی نیز مشـارکت داشـته باشـند و به رشـد شـخصیت و مهارت‌هــای فــردی و اجتماعــی خــود بپردازنــد.

ســاخته شــدن دانشــجوی متعهــد و مســئولیت‌پذیــر از طریــق مشــارکت و مطالبه‌گــری بــی‌ســابقه‌ای کــه دانشــجو در فضــای دانشــگاه بــه آن دســت می‌یابــد؛ بــرای ســاختن دنیــای خــود و بــرای ســاختن یــک نســل جدیــد است.

انجمن نامه!

ماهره عزیزی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی به معرفی انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه پرداخت و نوشت: انجمـن اسـلامی دانشـجویان دانشـگاه شـهید بهشـتی عضـو دفتـر تحکیــم وحــدت بــه گونــه‌ای ســاختاربندی شــده کــه در تمــام سـطوح بـه دسـت دانشـجویان اداره می‌شـود، از سیاسـتگذاری‌ها گرفتـه تـا تصمیم‌گیری‌هـا و اجـرا و از ایـن طریـق فرصتـی مغتنـم در اختیــار دانشــجویان قــرار می‌دهــد تــا بــرای نقشپ‌ذیــری اجتماعــی در آینــده و فعالیت‌هــای گروهــی آمــاده شــوند. رکـن نظارتـی انجمـن اسـلامی و شـورایی کـه سیاسـتگذاری‌های کلان در آن صــورت می‌گیــرد، شــورای عمومی‌‌ست کــه متشــکل از اعضــای تشکیلاتی است.

اعضــای تشــکیلاتی، دانشــجویانی هســتند کــه در یــک یــا چنــد واحـد انجمـن حضـور فعـال داشـته و در هفتـه حداقـل 5 سـاعت را بــه فعالیت‌هــای انجمــن اختصــاص می‌دهنــد. قــوه اجرایــی انجمــن کــه مســئولیت تدویــن خــط مشــی کلــی انجمـن (کـه بـه تصویـب شـورای عمومـی می‌رسـد) و اجـرای آن را برعهــده دارد، شــورای مرکــزی اســت. انتخــاب اعضــا شــورای مرکـزی توسـط مجمـع عمومـی انجمـن اسـلامی کـه شـامل همـه اعضاســت، در اردیبهشــت هــر ســال انجــام می‌شــود.

برای دریافت فایل کامل نشریه اینجا کلیلک کنید.

انتهای پیام/

کد خبر: 1030855