افتخار آفرینی دانشجویان و استادان واحد نجف آباد در رویداد های فرهنگی

دانشجویان و استادان دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد موفق به کسب7 رتبه برتردر سه بخش از مسابقات فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ودورتبه برتر در بین دانشگاه های دولتی وغیر دولتی شدند.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز از علی اکبرحسین رضامعاون فرهنگی دانشجوئی واحد نجف آباد ضمن تبریک به دانشجویانی که موفق به کسب عناوین برتر در این مسابقات شدند گفت: دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد با همت وتلاش دانشجویان وکارکنان فرهنگی درراستای جذب دانشجویان واستادان فعال در زمینه های مختلف فرهنگی و با حضور فعال درمسابقات، موفق به کسب 7 عنوان برتر در سه بخش از مسابقات کشوری دانشگاه های آزاداسلامی ودورتبه برتر در بین دانشگاه های دولتی وغیر دولتی شدند .

مریم جودکی دانشجوی دکتری تخصصی رشته کامپیوتر رتبه اول کشوری در رشته پرسمان معارفی، مصطفی قیصری دانشجوی مقطع کارشناسی رشته سلولی وملکولی رتبه دوم کشوری در رشته آشنایی با احادیث اهل بیت، صبا عصیانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل رتبه دوم کشوری در رشته حفظ موضوعی قرآن کریم، صدیقه نقره کوب مقدم دانشجوی دکتری تخصصی رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی رتبه سوم کشوری در رشته آشنایی با سیره معصومین(ع) مریم ناز فقیهی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مخابرات رتبه سوم کشوری در رشته آشنایی با احادیث اهل بیت«ع» را بدست آوردند.

در بخش شفاهی استادان مریم عادل نیا رتبه سوم کشوری در رشته حفظ 15 جزء قرآن کریم، دربخش شفاهی دانشجویان عاطفه رئوفی دانشجوی رشته پزشکی رتبه اول در رشته حفظ 20جزء قرآن کریم، درمسابقات قرآن وعترت در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی وغیر دولتی کشور، مریم ناز فقیهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مخابرات -رتبه سوم در رشته آشنایی با احادیث اهل بیت«ع» و عاطفه رئوفی دانشجوی رشته پزشکی رتبه سوم دررشته حفظ 20جزء قرآن کریم را به خود اختصاص دادند.

کد خبر: 1057165