روحانی :حوزه درترسیم راهبرد فرهنگی کشورنقش اساسی دارد /آیت الله مکارم شیرازی :انتقاد صرف، بدون توجه به امکانات و ارائه پیشنهاد، مردم را مایوس می کند