تسهیل در فعالیت شرکت های تعاونی مسکن

شرکت های تعاونی مسکن از شمول بندهای (3) و (4)  از بخش (ج) سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مستثنی شدند.

به گزارش ایسکانیوز از روابط عمومی بانک مرکزی، در بخشنامه این بانک به نظام بانکی آمده است:
پیرو نامه شماره 93.277426 مورخ 1393.10.17 مدیریت کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی، این بانک موضوع ابلاغ مراتب برگرفته از بند‌های (3)، (4) و (5) از بخش (ج) سیاست های بانکی و اعتباری مجموعه سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، به استحضار می رساند حسب تصویب نامه شماره 25094.ت 52841هـ مورخ 1395.3.3هیئت محترم وزیران، شرکت های تعاونی مسکن از شمول جزءهای (3) و (4) بند (ج) تصمیم‌نامه شماره 50582.84570 مورخ 1393.7.26 مستثنی می‌باشند.

401/601

کد خبر: 649473