راهنمایی‌های لازم برای پذیرفته‌شدگان رشته های باآزمون دانشگاه آزاد اسلامی

جمعه 2 مهر 1395 - 11:30
کد مطلب: 679862
ثبت نام دانشجویان

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه‌ای، راهنمایی‌های مورد نیاز برای پذیرفته‌شدگان در  رﺷـﺘﻪ  ﻫـﺎی ﺑـﺎ آزﻣـﻮن داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اسلامی را اعلام کرد.

به گزارش ایسکانیوز، نتایج دوره‌های ﺑـﺎ آزمون داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اسلامی بر روی سامانه اعلام نتایج مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانیazmoon.com و sanjesh.iau.ac.ir قرار گرفت. لازم به ذکر است، ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ بدین ترتیب است. داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑـﺎ آزمون در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ/ﻣﺤﻞ/ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ، ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻓﻘﻂ در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ/ﻣﺤـﻞ ﻫـﺎی اﻋـﻼم ﺷﺪه ثبت نام کرده و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

زمان ثبت نام

همچنین زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ذﺧﯿﺮه ﻫﺎ ﺑﺮای ثبت نام به این صورت است که ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎً در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷـﻨﺒﻪ و یکشنبه، 3 و 4 مهرماه ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺗﻠﻔﻦ آﻧﻬـﺎ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ آدرس sanjesh.iau.ac.ir iau.www و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آدرس iau.ac.ir درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ کنند.

در تبصره 1 این اطلاعیه، پذیرفته ﺷـﺪﮔﺎن واﺣـﺪﻫﺎی ﻋﻠـﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت، تهران ﻣﺮﮐﺰی، تهران ﺟﻨـﻮب، تهران ﺷـﻤﺎل، ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗﻬـﺮان، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺑﺮوﺟﺮد، ﺳﻨﻨﺪج، ﻧﺠﻒ ، آﺑـﺎد، ﺗﺒﺮﯾـﺰ، ﮐـﺮج، ﻗـﻢ، ﻫﻤﺪان ، ﺷﯿﺮاز، ﭘﺮﻧﺪ، مشهد و اراک ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻣﺎن ثبت نام ﺑﻪ آدرس ﺳﺎﯾﺖ آن واﺣﺪ ﻫـﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ کنند.

همچنین طبق تبصره 2 این اطلاعیه، کﻠﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ شدگان ﭘﺰﺷـﮑﯽ تهران » به واﺣـﺪﻫﺎی ﭘـﺮدﯾﺲ –دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ تهران و ﭘﺮدﯾﺲ ﺧـﻮد ﮔـﺮدان ﮐـﯿﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ثبت نام ﺑـﻪ واﺣـﺪ ﺧﻮدﮔﺮدان ﮐﯿﺶ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﮐﯿﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ کنند. طبق اعلام این اطلاعیه ذخیره ﺷــﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾــﺪ در روزﻫــﺎی ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷــﺪه، ﺑــﻪ واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ کرده و آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒـﺎً ﻃﺒـﻖ ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص و در ﻗﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪ از ﻣﺴﺌﻮلان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑـﺮای ﺛﺒــﺖ ﺻــﺒﺢ روز دوﺷــﻨﺒﻪ 9 ﻧــﺎم اﻋــﻼم کنند، ﺳــﭙﺲ در ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ کننﺪ ﺗـﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺑـﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن اﺻـﻠﯽ و وﺟـﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه، ﺑﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﺣـﻖ ﺗﻘـﺪم ذﺧﯿـﺮه ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﺗﮑﻤﯿـ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺼﻮب از آﻧﺎن ثبت نام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ. ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن در روز و ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﻘـﺮر ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف از ثبت نام ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘـﺬﯾﺮش ﺑـﺮای ﺑﺮﺧـﯽ رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮایش دو ﻧﯿﻤﺴﺎل اﻋﻼم ﺷﺪه، ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻘﺪم ﻧﻤﺮه از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﯾﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟـﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

همچنین ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤـﯽ آزمون ﺳـﺎل 1394 ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠـﻪ آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً از ﻃﺮف دﻓﺘﺮ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﻃﻼع واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .

لازم به ذکر است، داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿــﺮ ﻣﺸــﻤﻮل وﻇﯿﻔــﻪ ﻋﻤــﻮﻣﯽ (ﺧــﻮاﻫﺮان) ﯾــﺎ 5 ﺑﺮادران دارای ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿـﺖ ﯾـﺎ ﮐـﺎرت ﭘﺎﯾـﺎن ﺧـﺪﻣت (ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﻄﻊ در آزمون ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺖ کرده و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ اوﻟﯿـﻪ و اراﺋﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺗﺴـﻮﯾﻪ ﺣﺴـﺎب کرده و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﺪارک ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺧـﻮد را درﯾﺎﻓــﺖ و ﺟﻬــﺖ ثبت نام ﺑــﻪ واﺣــﺪ ﻣﻘﺼــﺪ ﻣﺮاﺟﻌــﻪ کنند. طبق این اطلاعیه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آزمون ﻣﺠﺪد نیستند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﺑﻪ ﻫﺮ واﺣـﺪی ﮐــﻪ داﻧﺸــﮕﺎه ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻣﮑﺎﻧــﺎت ﺧــﻮد از ﻧﻈــﺮ آﻣﻮزﺷــﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻣﯽ کند، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﻨﺪ و ﺣﻖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧـﺎرﺟﯽ وزارت ﮐﺸﻮر

همچنین در این اطلاعیه درباره اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧـﺎرﺟﯽ آمده است، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم اداره ﮐﻞ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧـﺎرﺟﯽ وزارت ﮐﺸﻮر، ﻣﺠﻮز ثبت نام اﺗﺒﺎع ﺧـﺎرﺟﯽ ﻣﻘـﯿﻢ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ اﻧﺠـﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻـ ﻼﺣﯿﺖ ﻫـﺎی اﻗـﺎﻣﺘﯽ اﺗﺒـﺎع ﻣﺰﺑـﻮر و اﻋــﻼم رﺳــﻤﯽ آن ﺗﻮﺳــﻂ آن اداره ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد و ﺗــﺎ ﻗﺒــﻞ از آن ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ خواهد بود.

محل و مدارک ثبت نام

همچنین ﺷﺮوع ﮐﻼﺳﻬﺎی درس ﻫﺮ واﺣﺪ ﯾـﺎ ﻣﺮﮐـﺰ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﯾﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣـﺎه ﺳـﺎل ﺟـﺎری و زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس در ﺻﺒﺢ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ دو وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ثبت نام : 1- اﺻﻞ دﯾﭙﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ﯾـﺎ اﺻـﻞ ﮔـﻮاﻫﯽ ﻗﺒـﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﯾﺎ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ اﺗﻤـﺎم دوره ﭘـﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻧﻬﺎ . طبق این اطلاعیه، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺻﻞ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ آن ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﭘﺎﯾـﺎن دوره را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ شود اﺻﻞ ﻣﺪرک را ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﯿﻤﺴـﺎل اول ﺑــﻪ داﻧﺸــﮕﺎه ﺗﺤﻮﯾــﻞ دﻫــﺪ و ﺗﻌﻬــﺪ ﻣــﺬﮐﻮر ﻧﯿــﺰ ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ (ﭼﮏ ﯾﺎ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ) است.

2- اﺻــﻞ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻋﮑــﺲ دار و دو ﺑــﺮگ ﺗﺼــﻮﯾﺮ از ﺗﻤــﺎم ﺻﻔﺤﺎت آن (اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد). –اﺻﻞ و ﯾﮏ ﺑﺮگ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ (اﺻﻞ ﮐﺎرت ﺻﺮﻓﺎً 3 ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد). 3- قطعه عکس ﺗﻤــﺎم رخ ﮐــﻪ اﺧﯿــﺮاً ﺗﻬﯿــﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺸـﺖ آﻧﻬـﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ.( 12 قطعه عکس برای مشمولین و اﺻﻞ و دو ﺑﺮگ ﺗﺼﻮﯾﺮﻣﺪرک ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨـﺪه وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮد). 4- ﺗﮑﻤﯿﻞ و اراﺋﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم، ﻓﺮﻣﻬـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف واﺣﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ثبت نام ﻗﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

5- ﻣﺸﻤﻮﻻن دﯾﭙﻠﻤـﻪ ای ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻬـﺪات ﺧـﺪﻣﺘﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دولت از ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت ﻣﻌـﺎف هستند و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ آﻧﺎن ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻘﺮر ﺻﺎدر ﻣـﯽ شود ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ نامه رﺳﻤﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﯾـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒـﻮع(ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻟﻄﻤﻪ ای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات وارد ﻧﺸﻮد را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. اﻓــﺮادی ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺳــﺮﺑﺎز معلم ﻣﺸــﻐﻮل ﺧــﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔــﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ثبت نام ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ از ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ شوﻧﺪ.

ﺷـﺎﻏﻠﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻧﻈــﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ و ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ را اراﺋـﻪ کنند.

حق استفاده از ﺳــﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨــﺪﮔﺎن و اﯾﺜــﺎرﮔﺮان

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮم ثبت نام اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﺷـﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن، ﺧـﻮد را ﻣﺸـﻤﻮل ﻣـﺎده واﺣـﺪه ﻣﺼـﻮب مجلس ﺷـﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿــﻮع اﺳــﺘﻔﺎده از ﺳــﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨــﺪﮔﺎن و اﯾﺜــﺎرﮔﺮان داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ثبت نام ﻓﺮم ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳــﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨــﺪﮔﺎن و اﯾﺜــﺎرﮔﺮان را ﺗﮑﻤﯿــﻞ و ﺑــﻪ واﺣــﺪ ﯾــﺎ ﻣﺮﮐــﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ . داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﺼـﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﺳـﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨــﺪﮔﺎن و اﯾﺜــﺎرﮔﺮان ﻣﺮاﺗــﺐ را ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﺟﻤﻌــﯽ از ارﮔﺎﻧﻬــﺎی ذﯾﺮﺑﻂ اﺳﺘﻌﻼم کرده و ﻧﺘﯿﺠـﻪ آن را ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎً ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐـﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﻨﺪ کرد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن از ثبت نام و ﯾــﺎ ﺣــﯿﻦ ﺗﺤﺼــﯿﻞ، واﺟــﺪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑــﻮدن اﯾــﻦ ﻗﺒﯿــﻞ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳـﺪ، داﻧﺸـﮕﺎه از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧـﺎن ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ آورد و در اﯾـﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﭘﯿﮕﺮد ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮای داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

شهریه، خدمات آموزشی و حق بیمه

ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮﯾﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ: 1-ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن آزمون از دو ﺑﺨـﺶ ﺷـﻬﺮﯾﻪ ﭘﺎﯾـﻪ (ﺛﺎﺑــﺖ) و ﻣﺘﻐﯿــﺮ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷــﺪه ﮐــﻪ در ﻫــﺮ ﻧﯿﻤﺴــﺎل ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درﯾﺎﻓـﺖ می شود. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ دو ﻣـﻮرد ﻓـﻮق اﻟـﺬﮐﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻘﻂ در ﺑﺪو ورود ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه و در ﻧﯿﻤﺴـﺎل اول ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺒﻠﻎ 118000 رﯾـﺎل ﺑـﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ و دکترای حرفه ای و ﻣﺒﻠﻎ 106000 رﯾﺎل ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت اﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ وارﯾﺰ کنﻨﺪ .

2- ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزمون ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ثبت نام دارﻧـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ 27500 رﯾـﺎل ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ و ﻣﺒﻠـﻎ دانشجو را ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ثبت نام ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟـﺎری واﺣﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﮐـﻪ از ﻃـﺮف ﻣﺤـﻞ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ اﻋـﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وارﯾﺰ کنند .

http://cms.iscanews.ir/Media/pdf/1395/07/02/636102281744227667.pdf

101

12 / 12
کد خبر: 679862 0 0

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار