عقد قرار داد واحد بین المللی ماکو با دانشگاه حاجت تبه ترکیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی ماکوبا دانشگاه حاجت تپه ترکیه قرارداد آموزشی و پژوهشی بستند.

به گزارش ایسکانیوز، دکتر سیف الدین آب برین، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی ماکو گزارشی در خصوص اقدام های انجام گرفته در آماده کردن زمینه انعقاد قرارداد و مذکرات صورت گرفته اراده نمودند.

آب برین با اشاره به اهمیت قراراداد و تفاهم نامه تاکید داشتن که :« کلیه قرارادادها و تفاهم نامه هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی با دانشگاه های معتبر خارجی بسته می شود حتما عملی شده و فقط یک تفاهم نامه بدون عمل به مفاد آن نباشد»ایشان با اشاره به اهمیت آموزش به صورت مجازی که در حال حاظر دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین دانشگاه در زمینه آموزشی های بدون حضور می باشد،از آموزش مجازی دانشگاه حاجت تپه در واحد بین المللی ماکو و ارومیه خبردادند.

در پایان تفاهم نامه علمی و پژوهشی بین دانشگاه واحد بین المللی ماکو و دانشگاه حاجت تپه ترکیه بسته شد.

خبرنگار و منتشر کننده: محمدجواد آخوندی

200

کد خبر: 739379