4 انتصاب در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی سرپرست های چهار واحد دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.

به گزارش ایسکانیوز، دکتر فرهاد رهبر در این احکام، دکتر رجبعلی وثوقی مطلق را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی و واحد بجنورد، دکتر نعمت الله نعمتی به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دکتر حجت اله محبوبی پور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان و دکتر علیرضا انتظاری نجف آبادی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق منصوب کرد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی و واحد بجنورد

در متن این احکام آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر رجبعلی وثوقی مطلق

با اهدای سلام و تحیات

با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی و واحد بجنورد» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

فرهاد رهبر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فرهاد رهبر همچنین طی نامه ای از زحمات و تلاشهای دکتر علی فیروزنیا سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی و واحد بجنورد قدردانی کرد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

در متن این احکام آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر نعمت الله نعمتی

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

فرهاد رهبر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فرهاد رهبر همچنین طی نامه ای از زحمات و تلاشهای دکتر عباس علائی نوین سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان قدردانی کرد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

برادر گرامی جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری نجف آبادی

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

فرهاد رهبر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فرهاد رهبر همچنین طی نامه ای از زحمات و تلاشهای سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق قدردانی کرد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان

برادر گرامی جناب آقای دکتر حجت اله محبوبی پور

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

فرهاد رهبر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فرهاد رهبر همچنین طی نامه ای از زحمات و تلاشهای سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان قدردانی کرد.

کد خبر: 910180