انهدام باند مواد مخدر با 1190 کیلوگرم حشیش و تریاک