۱ نتیجه برای جستجوی شما.
  • آیا تحرکات سیاسی غرب‌آسیا بوی‌جنگ می‌دهد؟

    آیا تحرکات سیاسی غرب‌آسیا بوی‌جنگ می‌دهد؟

    وخامت و آشفتگی منطقه روزبه‌روز بیشتر می‌شود و فشارهای سیاسی_اقتصادی و احتمال جنگ بیشتر خواهد شد.

    ... تنفر مسلمانان از غرب می‌شود. محمدحسین بهشتی‌جو مسئول دفتر جهان اسلام دانشگاه شریف با بیان اینکه کشورهای جهان اسلام... با ضعف در دیپلماسی عمومی باعث شده سایر کشورها ژست حامی مسلمانان را بگیرند. بهشتی‌جو درباره بررسی وضعیت منطقه بیان کرد...