تیتر دو زیرسرویس

تیتر سه زیرسرویس

  • کارشناسی سنگ‌های منقوش تخت‌جمشید

    کارشناسی سنگ‌های منقوش تخت‌جمشید

    مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید گفت: ساماندهی، تهیه شناسنامه، مستندنگاری و کارشناسی اولیه سنگ های منقوش، توسط مسئولان و کارشناسان پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در حال انجام است.