ادامه تحصیل مشمولان

مشمولان در صورت اخراج و مدرک معادل حق ادامه تحصیل تا پایان خدمت ندارند

مشمولان در صورت اخراج و مدرک معادل حق ادامه تحصیل تا پایان خدمت ندارند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار