استان گلستان

  • سوغات ترکمن صحرا در بازارهای تهران

    عکس باشگاه ترنج | زینب گرجی زاده

    سوغات ترکمن صحرا در بازارهای تهران

    خانواده عالمی یک از هزاران خانواده ایرانی هستند که کرونا ویروس زندگی آنها را دچار مشکل کرده است. شرایط بداقتصادی فشار مضاعفی به شغل آنها که مربوط به صادرات محصولات فرهنگی ترکمن هست وارد کرد. خانم کِیْکی عالمی، مادر خانواده در نقش قهرمان قصه تصمیم به اقدامی جدی و کارآمد برای بهبود شرایط زندگی‌شان گرفت. در نهایت به پیشنهاد وی خانواده به صورت موقت ساکن تهران شدند و به عرضه محصولات فرهنگی و سنتی ترکمن در بازارهای روز تهران پرداختند.