جواد علمایی

جواد علمایی دارای مدرک کارشناسی رشته برق از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد رشته برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدرک دکتری رشته برق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات است که پیش از این رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بود.