روستای شمس آیاد فشافویه

خیر مدرسه ساز :جرقه کار خیر را خود خدا در  دل ها می زند

زهره حاجیان : حتی اگر سقف چوبی  مدرسه3 کلاسه روستای شمس آباد روی سر دانش آموزان هوار نمی شد هم محمود زندی کریمخانی  مدرسه ساز می شد .

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار