سدقاسم جاسمی

تذکر نمایندگان به وزیر اقتصاد

علت کسر مبالغی از وام ازدواج در بعضی بانک‌ها چیست؟

تعدادی از نمایندگان در تذکری به وزیر اقتصاد عنوان کردند که علت عدم پرداخت وام ازدواج به صورت کامل و کسر مبالغی تحت عناوین مختلف در برخی بانک‌ها به ویژه بانک صادرات چیست.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار