سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی

سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی:

واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی دانشجوی خارجی جذب می کند

سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه تاسیس واحد سوریه گفت:بی تردید حضور ما در کشور سوریه می تواند بعد جدیدی برای فعالیت های حضور منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی در جهت سیاست های کلی نظام محسوب شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار