شناسایی بیماران جدید

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر15 مرداد99؛

شناسایی ۲۶۹۷بیمارجدید و فوت ۱۸۵نفردر24ساعت گذشته/حال ۴۱۲۹ نفر وخیم است/سفر نروید

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد ابتلا و فوتی ناشی از کووید-۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته را اعلام کرد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر13مرداد99؛

تعدادمبتلایان از 312 هزار نفر گذشت/ شناسایی ۲۵۹۸بیمار جدید و فوت و ۲۱۵نفردر۲۴ ساعت گذشته

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2598 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند و ۲۱۵ بیمار جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 12مردادماه 99؛

شناسایی ٢۶٨۵ بیمار جدیدو فوت ٢٠٨ نفر/حال ۴٠٨٩بیماروخیم است

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2685 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شدند و 208 نفر جان باختند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر11 مردادماه؛

ابتلای 306752نفربه کرونا/شناسایی ۲۵۴۸ بیمارجدید و فوت۲۱۶ نفردر24ساعت گذشته

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۵۴۸ مورد جدید مبتلا به کرونا در کشورشناسایی شد و یک 1067 نفر از این موارد جدید در مراکز درمانی بستری شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر9 مردادماه 99؛

تعداد مبتلایان از300هزار نفر گذشت/ شناسایی2621 موردجدید وفوت ۲۲۶نفردر24ساعت گذشته

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2621 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد و ۲۲۶ بیمار جان باختند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر8 مردادماه99؛

شناسایی 2636 بیمار جدید و فوت ۱۹۶نفردر24ساعت گذشته/حال۴۰۲۷ بیمار وخیم است

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2636 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی و هزار و ۶۰۴ نفر از آنها در مراکز درمانی بستری شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر6 امردادماه 99؛

ابتلای 293606 نفر به کرونا/ فوت ۲۱۲نفردر۲۴ ساعت گذشته/وضعیت ۳۸۱۹ بیمار وخیم است

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2434 مبتلا به کرونا شناسایی شدندو وضعیت 3819 بیمار وخیم است.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 5 امرداد ماه99؛

ابتلای 291172 نفربه کرونا/شناسایی2333بیمار جدیدو فوت۲۱۶نفردر۲۴ ساعت گذشته

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۳۳۳ بیمار جدیدمبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهراول مرداد 99؛

ابتلای 281413نفربه کرونا/شناسایی 2586 بیمار جدیدوفوت 219 نفر/ حال ۳۶۰۹ نفروخیم است

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 219 بیمار مبتلا به کروناجان باختند و ۳۶۰۹ نفر در وضعیت شدید بیماری قرار دارند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر30تیرماه؛

ابتلای 276202نفر به کرونا/شناسایی ۲۴۱۴ بیمارجدیدو فوت ۲۱۷ نفردر 24 ساعت گذشته

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۴۱۴ مورد جدید کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و ۲۱۷ نفرجان باختند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر29تیرماه؛

ابتلای273788 نفر به کرونا/شناسایی 2182بیمار جدید/ فوت ۲۰۹ نفردر 24 ساعت گذشته

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2182 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند و متاسفانه 209 بیمار جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر28تیر؛

ابتلای 271606 نفر به کرونا/شناسایی۲۱۶۶بیمارجدیدو فوت ۱۸۸ نفردر24 ساعت گذشته

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۱۶۶ بیمار جدیدمبتلا به کرونا شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 27تیر ماه99؛

ابتلای 269440 نفر به کرونا/شناسایی 2379 مبتلای جدید/13791 نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2379 مبتلای جدید به کرونا در کشور شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر26تیرماه؛

ابتلای 267061 نفر به کرونا/شناسایی ۲۵۰۰مورد جدیدو فوت۱۹۸نفردر 24 ساعت

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۵۰۰ بیمار جدیدمبتلا به کرونا در کشورشناسایی شدند و مجموع مبتلایان در کشور به ۲۶۷ هزار بیمار رسید.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر25تیرماه99؛

ابتلای 264561نفر به کرونا/شناسایی 2388 نفر وفوت ۱۹۹ بیمار در24 ساعت گذشته

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت بر اساس آخرین آمارهای کرونا در ایران متاسفانه در شبانه روز گذشته، ۱۹۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر24تیرماه؛

ابتلای 262173نفر به کرونا/شناسایی ۲۵۲۱مورد جدید/ 13211نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲هزار و ۵۲۱ مورد جدید کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر18تیرماه 99؛

ابتلای 248379 نفر به کرونا/ شناسایی 2691 مبتلای جدیددر 24 ساعت گذشته/مرگ 12082نفر

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2691 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدو 1625 مورد بستری شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 16تیرماه99؛

ابتلای 243051 نفر به کرونا/شناسایی ۲۶۱۳مبتلای جدید/11731نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۶۱۳ بیمار مبتلای جدید به کرونا شناسایی شدند و ۱۶۰ بیمار نیز جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 8تیرماه 99؛

ابتلای 222669 نفر به کرونا/شناسایی ۲۴۸۹ بیمار جدید/10508 نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۴۸۹ بیمار جدید کووید-۱۹ در کشورشناسایی شدند.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر 7 تیرماه؛

ابتلای 220180 نفر به کرونا/شناسایی 2456 مبتلای جدید/10364 نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته تست کرونای ۲هزار و ۴۵۶ نفر مثبت شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر6 تیرماه ؛

ابتلای217724 نفر به کرونا/ شناسایی ۲۶۲۸ بیمار جدید/10239نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2628 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۳۵۶ مورد بستری شدند.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر5 تیر99؛

ابتلای 215096 نفر به کرونا/شناسایی2595 بیمار جدید/10130 نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تعداد جانباختگان کرونا در کشور از مرز ۱۰ هزار نفر گذشت موارد بستری در استان‌های تهران و فارس روند افزایشی دارد.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر 29 خرداد ماه؛

ابتلای 197647 نفر به کرونا/شناسایی ۲۵۹۶ مبتلای جدید/9272 نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2596 مبتلای جدید به ویروس کرونا درکشور شناسایی شدند.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر 19 خرداد ماه؛

ابتلای 173832 نفر به کرونا/ شناسایی 2043 مورد جدید/8351نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2043 مورد جدید ابتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر14 خردادماه؛

ابتلای 160696نفر به کرونا/شناسایی ۳۱۳۴ بیمار جدید/8012نفرجان باحتند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 3 هزار و 134 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 8 خرداد99؛

ابتلای 143849 نفر به کرونا/ شناسایی 2258 بیمار جدید/ 7627 نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2258 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشورخبر داد و گفت:خوشبختانه تا امروز ۱۱۲ هزار و ۹۸۸ نفر از بیماران بهبود یافته‌اند.

آمار مبتلایان به کرونا در آخرین روز اردیبهشت 99؛

ابتلای 126949 نفر به کرونا/شناسایی 2346بیمار جدید/7183 نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۳۴۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر30 اردیبهشت ماه؛

ابتلای 124603نفر به کرونا/شناسایی 2111 مبتلای جدید/7119نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2111 مبتلای جدید به کرونا شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر29 اردیبهشت ماه؛

ابتلای 122492نفر به کرونا/شناسایی 2294 مبتلای جدید/7057نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2294 مبتلای جدید به ویروس کروناشناسایی شدند و تعداد قربانیان این بیماری در کشور از 7 هزار نفر گذشت.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر27 اردیبهشت ماه؛

ابتلای 118392نفر به کرونا/شناسایی 1757 بیمار جدید/6937نفرجان باختند

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از روز گذشته تا کنون 1757 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار