لنفوم غیرهاجکین

عوارض منفجر شدن سلول سرطانی

منفجر شدن سلول های سرطانی می تواند عوارض جانبی جدی در درمان های سلول CAR-T ایجاد کند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار