محمدرضا یزدی

سردار محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ.