مدیرروابط عمومی بیمارستان قلب تهران

مسعود سلیمانی از بیمارستان مرخص شد

مسعود سلیمانی دانشمند ایرانی که در بیمارستان قلب تهران بستری شده بود ساعتی قبل از بیمارستان مرخص شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار