مراقبت های حمایتی و تسکینی

تدوین دستورالعمل و آیین نامه ای به منظور توسعه مراقبت های حمایتی و تسکینی

معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه مراکز ارائه خدمات شیمی درمانی منطبق بر "آیین نامه تاسیس مراکز سرپایی شیمی درمانی" به ارائه خدمت بپردازند، گفت: این مساله بارها به معاونین درمان و روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور تاکید شده است تا شخصا برای نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل ورود کنند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار