مراکز مطالعات و توسعه آموزش

دکتر جمال الدینی :

مراکز مطالعات و توسعه آموزش، کانونِ اندیشه و نوآوری در دانشگاه هستند

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در نشست با مسئولان مراکز EDC وEDO ، از مراکز مطالعات و توسعه آموزش به عنوان کانون فکر و اندیشه و نوآوری در دانشگاه یاد کرد.

مراکز توسعه آموزش دانشگاه های علوم پزشکی توانمند می شوند

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت از برگزاری سلسله کارگاه هایی برای توانمندسازی مراکز توسعه آموزش دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار