مستمری برای خانواده زندانیان

مستمری 50 هزار تومانی برای هر خانواده زندانی/مشکلات اجتماعی خانواده زندانیان به بحران تبدیل شده است

روزپنجم خردادماه درحالی روزملی حمایت از خانواده زندانی نامگذاری شد که به گفته رئیس انجمن حمایت از زندانیان این نامگذاری تنها روی کاغذ آمده است ودستگاه های متولی درانجام وظایف خودتعلل می کنند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار