معلم های دو شغله

معلمان دوشغله وبیسوادی دانش‌آموزان؛ چالش‌هایی اززبان یک سربازمعلم

نابسامانی در آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نیست اما بیان برخی از این چالش‌ها از سوی جوانی که ۲ سال به عنوان «سرباز معلم» در مناطق حاشیه‌ای تهران خدمت کرده، جالب توجه است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار