ولحد اهواز

براتی:

بررسی و ارتقای علوم انسانی و هنر، اولویت مدیریت جدید دانشگاه آزاد است

علم خودشناسی که جزء علوم انسانی است می تواند اثر خوبی روی فرد داشته باشد چرا که تا فردی به خودشناسی نرسد نمی تواند در تمام جوانب سربلند باشد .

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار