پوست اندازی صنعت

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروی تهران:

لازم است مراجعه به معاینه فنی از 4 سال به 2 سال کاهش یابد

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروی تهران گفت:استانداردهای خوردروهایی که در حال حاضر وجود دارند یک سال هم دوام نمی آورد. به همین دلیل لازم است مراجعه برای معاینه فنی از 4 سال به 2 سال کاهش یابد. 

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار