ثمری خبر داد: رشد 2/5 برابری مراکز رشد در دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی، درباره آخرین آمار مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی دارای 100 مرکز رشد، 531 هسته فناور، 395 واحد فناور و شرکت است.

به گزارش ایسکانیوز، دکتر داود ثمری با اشاره به رشد 2.5 برابری مراکز رشد در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: این در حالی است که در مهرماه 92 تعداد مراکز رشد 37 عدد و مجموع واحدها و هسته های فناور 124 عدد بود.

وی با بیان اینکه بیش از 121 هزار مترمربع به مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص یافته است، افزود: تعداد شرکت های دانش بنیان نوع یک 87 مورد و تعداد شرکت های دانش بنیان نوع دو 65 مورد است.

101

کد خبر: 681003