باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران

باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران، رسانه‌ای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی است که علی رجبی مدیریت آن را برعهده دارد.