بابک نگاهداری

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی است. وی از خرداد۹۹، سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران را برعهده گرفت.