رابطه ایران و هند

  • هند دست از روابط خود با ایران برنخواهد داشت

    هند دست از روابط خود با ایران برنخواهد داشت

    دهلی نو هیچ نشانه‌ای از تمایل به قطع روابط خود با مسکو یا تهران نشان نمی‌دهد. این روابط دوجانبه همچنان در اولویت سیاستگذاران هندی قرار دارد. در واقع مهم نیست روابط واشنگتن و دهلی چقدر گرم باشد، تاریخ نشان داده که در هر صورت عدم تعهد همیشه بخشی از سیاست‌های هند است.