رضا خان

  • «راه‌آهن» در زمان رضاخان

    «راه‌آهن» در زمان رضاخان

    روزنامه‌های غربی در آن زمان نوشتند که شاه ایران راه‌آهنی ساخته که از«هیچ کجا به هیچ کجا میرود». از بندری بی نام و نشان در خلیج فارس به بندری بلا استفاده در حاشیه شرقی دریای مازندران.