سازمان اوج

سازمان هنری رسانه‌ای اوج مؤسسه‌ای خصوصی است، که رسماً از بهار سال ۱۳۹۰ فعالیت هنری و رسانه‌ای خود را آغاز کرده و هزینه و اعتبارات تولیدات آن با حمایت سپاه پاسداران تأمین می‌شود.