نشریه دانشگاه علامه طباطبایی؛ مفسدان اقتصادی زیر چرخ‌دنده‌های دستگاه قضایی

مافیای پرزور کنکور، فتح الفتوح بدون خون ریزی، مفسدان اقتصادی زیر چرخ دنده‌های دستگاه قضایی، خصوصی‌سازی یا خصوصی‌بازی از عناوین مهم شماره 22 نشریه دانشجویی سحراست.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، شماره 22 نشریه دانشجویی سحر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.

فتح الفتوح بدون خون ریزی!

علیرضا بهرامی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی با اشاره به شش سال مقاومت مردم یمنی‌ نوشت: شکسـت فاجعـه بـار عربسـتان سـعودی در ماجـرای آرامکو و ناتوانـی دفـاع از بزرگتریـن شـرکت نفتـی جهـان در مقابلـه یمنـی‌هـای تحـت محاصـره، نـه تنهـا غیرقابـل بـاور نبـود بلکه کامـلا بـا سـایر شکسـت‌هـای دومینـو وار چند ماهـه گذشـته متحدانـش تناسـب داشـت. حیرت و دسـتپاچگی سـران ســعودی از تــوان نظامــی یمنــی‌هــا و برخــورداری آنهــا از پهپادهــای فــوق پیشــرفته، مشــابه رفتــار تــوأم بــا آشــفتگی آمریکایی‌هـا هنـگام شـنیدن خبــر ســقوط پهپــاد 220 میلیــون دلاری‌شــان بــود. این بلای آشفتگی و درماندگی از مواجهه با واقعیت نشأت می‌گیرد و کسانی را که روزی بر اساس توهمات تصمیم می‌گرفتند با سر به زمین خواهد زد.

کشور عربستان را در نظر بگیرید که ۲ سال پیش ۱۱۰ میلیارد دلار به‌صورت نقدی از آمریکا تجهیزات نظامی خرید و قراردادی با مبلغ ۳۵۰ میلیارد دلار برای خرید تجهیزات بیشتر تا سال ۲۰۲۱ بست و برای دفاع از کشورش سامانه دفاعی آمریکایی پاتریوت را انتخاب کرده و در تمام فرایندهای تحریم ایران، دوشادوش ترامپ و نتانیاهو شمشیر زده است. حال یمن را در نظر بگیرید که طی 6 سال گذشته برای رسیدن به اهداف متعالی‌اش در برابر فشارها و تهاجم‌های نظامی و اقتصادی تبهکاران بین‌المللی مقاومت کرده است. حال مقایسه کنید کدام کشور در وصول به اهدافش موفق‌تر بوده است؟

مفسدان اقتصادی زیر چرخ دنده های دستگاه قضایی!

علیرضا کریمخانی نائب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی در گزارشی نوشت: ایــن روزهــا همگــی شــاهد برخوردهــای قــوه قضاییـه بـا مفاسـد اقتصادی هسـتیم. «فسـادسـتیزی» از مرحلــه شــعار بــه مرحلــه عمــل رســیده و خــواب و خــوراک بــر مفســدان متصــل بــه قــدرت حــرام کــرده اســت. طبــق آمارهــای منتشرشــده بیــش از ۳۰ هـزار میلیـارد تومـان از امـوال بـه تـاراج رفتـه ملـت در همیـن هفـت مـاه گذشـته بازگردانـده شـده اسـت.

آنچـه نشـان از موفقیـت دسـتگاه قضایـی در عمـل بــه وظایفــش دارد ایــن اســت کــه مشــاهده می‌شــود حتـی رسـانه‌های خارجـی کـه عمـری اسـت از بدگویـی بــه نظــام جمهــوری اســامی روزگار می‌چرخاننــد از اقدامــات دســتگاه قضایــی در مبــارزه بــا فســاد اظهــار تعجــب کرده‌انــد. نکتــه جالــب دیگــر ایــن اســت کــه هنگامی کــه دســتگاه قضایــی بــه ســراغ بســتگان و هم حزبی‌هــای برخــی افــراد مــی‌رود آه از نهادشــان بلنــد می‌شــود و می‌گوینــد کــه کار بــا بگیروببنــد درســت نمی‌شــود! دسـتگاه قضایـی اگـر می‌خواهـد بــه رســالت خــود عمــل کنــد بایــد تــوان ایســتادگی در برابــر فشــارها را در خــود تقویــت کنــد.

برای دریافت فایل کامل نشریه اینجا کلیلک کنید.

انتهای پیام/

کد خبر: 1030064