سرپرست اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی:

۷۰۰ محصول دانش‌بنیان در مرحله صنعتی و نیمه‌صنعتی قرار دارد