مرد خانواده چگونه به دلیل  نپرداختن مهریه به زندان  می افتد ؟

در جامعه زندانی شدن مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه به کرات اتفاق می افتد اما شاید کمتر کسی بداند که سرپرست خانواده چگونه به زندان می افتد ؟

به گزارش ایسکانیور کارشناسان قضایی در پاسخ به این سوال که زندانی شدن بخاطر مهریه چگونه اتفاق می‌‌افتد؟ و در چه صورت برای پرداخت مهریه مجازات زندان در نظر گرفته میشود؟ می گویند: مطابق ماده ۱ قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.
از طرفی دیگر مطابق ماده ۳ همان قانون، اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود.

خبرآنلاین

700

کد خبر: 935892