کار گاه آموزشی آشنایی با آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی در واحد اردبیل برگزار شد

به منظور آشنایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه ارتقا با حضور جمعی از استادان واحد برگزار شد.

به گزارش ایسکانیوز، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد اردبیل اظهار کرد: « از آنجاییکه ارتقاء اعضای هیات علمی یکی از دغدغه های حوزه آموزشی واحد است لذا برگزاری این کارگاه می تواند در جهت تکمیل فرم های این آیین نامه ایجاد تسهیل کرده و فرآیند تکمیل آن را راحت تر سازد.»

بهنام بهاری افزود: « این کارگاه از سوی دکتر علی اکبر ایمانی؛ مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی و عضو کمیته منتخب تدریس شد و آخرین تغییرات در خصوص فرمهای ارتقا وچگونگی امتیاز بندی و تکمیل فرم های مواد این آیین نامه به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت .»

وی ادامه داد: « شهناز کرمی؛ کارشناس امور سنجش و نظارت واحد نیز در خصوص تکمیل کاربرگ های کیفیت و کمیت تدریس توضیحات کافی مطرح کرد.»

202

کد خبر: 951150