پیام نجفی

پیام نجفی رئیس دانشگاه آزاد استان اصفهان و واحد خوراسگان است و پیش از این مدیرکل اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی بود.