رقم جدید کمک معیشت ایثارگران و جانبازان اعلام شد

با ابلاغ دولت، رقم جدید کمک معیشت ایثارگران در سال جدید اعلام شد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، با ابلاغ دولت، رقم جدید کمک معیشت ایثارگران در سال جدید اعلام شد. هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳.۰۴.۱۰ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳کل کشور آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد.

بیشتر بخوانید:

ثبت سفارش خودروهای وارداتی برای جانبازان آغاز شد

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱.بنیاد بنیاد شهید و امور ایثارگران

۲.سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور

۳.ستاد کل ستاد کل نیروهای مسلح

۴.بهزیستی سازمان بهزیستی کشور

۵. پایگاه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۶.کمک معیشت مبلغی نقدی که از محل اعتبارات مصوب مربوط به صورت ماهانه به مشمولان پرداخت میگردد.

۷.مشمولان جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ که توسط کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت بهزیستی، دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید شناخته می شوند و فاقد شغل و درآمد هستند که بر اساس آزمون وسع و سایر احکام این آیین نامه شناسایی می شوند. دستگاههای متولی بنیاد، ستاد کل یا بهزیستی حسب (مورد که بر اساس احکام این آیین نامه متولی پرداخت کمک معیشت به مشمولان می باشند.

ماده ۲- متقاضیان برای بهره مندی از کمک معیشت موضوع این آیین نامه باید درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی دستگاه‌های متولی ثبت و سپس اقرار نامه رسمی مبنی بر نداشتن شغل و درآمد (حسب مورد) متقاضی و یا ولی، قیم یا سرپرست قانونی وی را در سامانه یادشده بارگذاری نمایند.

ماده ۳- دستگاه‌های متولی مکلفند ظرف یک ماه پس از ثبت نام متقاضی جدید به منظور احراز شرایط وی جهت برخورداری از کمک معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از مراجع ذی صلاح، نظیر صندوق بیمه و بازنشستگی تأمین اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پایگاه اتاق‌های بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران اصناف ایران و تعاون ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور (حسب مورد) اقدام کنند و دستگاه‌های یادشده مکلفند مراتب پاسخ به استعلام و مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه از تاریخ استعلام به مرجع استعلام اعلام نمایند. مسئولیت عدم پاسخگویی و تبعات آن متوجه دستگاههای مذکور می‌ شود.

ماده ۴- دستگاههای متولی مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به برقراری کمک معیشت برای مشمولان با اولویت دهک‌های درآمدی پایین تر اقدام نمایند.

ماده ۵- دستگاههای متولی مکلفند برای کلیه مشمولان حداقل یکبار نسبت به استعلام مجدد وضعیت آنان از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاه های موضوع ماده (۳) این آیین نامه اقدام نمایند و دستگاههای مذکور نیز مکلفند نسبت به پاسخ استعلام در چهارچوب مواعد مقرر در ماده (۳) این آیین نامه اقدام نمایند.

تبصره ۱- دستگاههای متولی مکلفند بلافاصله پس از ابلاغ این آیین نامه دهک بندی کلیه مشمولان را از پایگاه استعلام کنند و پایگاه مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تاریخ استعلام این اطلاعات را از طریق خدمات برخط (وب سرویس) ارائه دهد.

تبصره ۲- ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در موعد مقرر و یا ارائه اطلاعات نادرست توسط مراجع طرف استعلام بر اساس بندهای (هـ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و سایر مقررات مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده۶-کمک معیشت پرداختی به مشمولان بر اساس جداول زیر تعیین خواهد شد:

۱.میزان کمک معیشت جانبازان و ایثارگران مشمول:

جانبازان زیر ۲۵ درصد و آزادگان و افراد تحت تکفل جانبازان زیر ۲۵ درصد: دهک های ۱ تا ۴ (۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان). دهک های ۵ تا ۷ (۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان). دهک های بالاتر و سایرین (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)

جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان و افراد تحت تکفل جانبازان بالای ۲۵ درصد: دهک های ۱ تا ۴ ( ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان).دهک های ۵ تا ۷ (۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان). دهک های بالاتر و سایرین (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)

رزمندگان داوطلب تا ۱۲ ماه و رزمندگان وظیفه تا ۱۸ ماه: دهک های ۱ تا ۴ (شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان). دهک های ۵ تا ۷ (۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان). دهک های بالاتر و سایرین (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)

رزمندگان داوطلب ۱۲ ماه و بالاتر و رزمندگان وظیفه ۱۸ ماه و بالاتر: دهک های ۱ تا ۴ (۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان). دهک های ۵ تا ۷ (۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان). دهک های بالاتر و سایرین (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)

۲.میزان کمک معیشت معلولان شدید و خیلی شدید مشمول

بعد خانوار-یک نفره: دهک های ۱ تا ۳ (یک میلیون تومان). دهک های بالاتر از سایرین: (۵ میلیون تومان)

بعد خانوار-دو نفره: دهک های ۱ تا ۳ (۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان). دهک های بالاتر از سایرین: (۵ میلیون تومان)

بعد خانوار-سه نفره:دهک های ۱ تا ۳ (۲ میلیون تومان). دهک های بالاتر از سایرین: (۵ میلیون تومان)

بعد خانوار-چهار نفره:دهک های ۱ تا ۳ (۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان). دهک های بالاتر از سایرین: (۵ میلیون تومان)

بعد خانوار-پنج نفره و بالاتر:دهک های ۱ تا ۳ (۳ میلیون تومان).(۵ میلیون تومان)

ماده ۷- دستگاههای متولی مکلفند ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام از دستگاه‌های موضوع ماده (۳) این آیین نامه بر اساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، حسب مورد نسبت به برقراری قطع اصلاح یا استمرار کمک معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمایند.

تبصره ۱- پایگاه مکلف است در صورت اعتراض فرد نسبت به دهک تعیین شده، نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را اعلام نماید.

تبصره ۲- دستگاههای متولی مکلفند در صورت اعتراض فرد نس به استحقار به عمل آمده نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را به وی اعلام نمایند.

ماده ۸- کلیه پرداختها به جامعه هدف توسط دستگاه‌های متولی در سقف تعداد مشمولان اسفندماه سال ۱۴۰۲ مجاز بوده و هرگونه افزایش جامعه هدف منوط به درخواست کتبی دستگاه و صدور مجوز مکتوب توسط سازمان می باشد.

ماده ۹- چنانچه مشمولان هرگونه درآمدی از قبیل حقوق یا مستمری کمتر از مبلغ کمک معیشت مقرر در این آیین نامه دریافت نمایند صرفاً مابه التفاوت آن تا سقف مبلغ مندرج در ماده (۶) این آیین نامه حسب مورد توسط دستگاههای متولی پرداخت می شود.

ماده ۱۰- مشمولانی که توانایی انجام کار داشته و علی رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص دستگاه‌های متولی مشغول به کار نشده باشند مشمول دریافت کمک معیشت نمی باشند.

ماده ۱۱- در صورت زوال شرایط بهره برداری از مزایای این آیین نامه فرد مشمول یا وراث قانونی وی مکلفند مراتب را جهت قطع کمک معیشت به دستگاه‌های متولی اعلام کنند.

ماده ۱۲ -دستگاههای متولی مکلفند در بازه های زمانی سه ماهه گزارشی از اجرای این آیین نامه را به کمیسیون برنامه و بودجه هیئت دولت ارائه دهند.

ماده ۱۳- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دستگاه‌های متولی است.

کد خبر: 1236045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 0 + 0 =

  نظرات

  • نظرات منتشر شده: 10
  • نظرات در صف انتشار: 15
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمودزارع IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   1 0
   باسلام خدمت برادر آن دست اندر کاران خدای هر که ایثار گر بوده هر چیزی که هست به همه ایثارگران بدهند جانبازان چشم ماهستن یادم جبهه همه چیز برای همه از فرمانده تانگهبان ورودی خط همه یکسان بودن در صدی نبود اگر می‌خواهید کاری کنید برای جانبازان یک تاهفتادوپنج جدا از ایثار گران بدهید وحق شان هست وسلام
  • IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   2 0
   واقعا این میزان کمک معیشتی ایثارگران خجالت آور هست
  • IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   2 0
   دهک بندی حذف کنیدایثارگران رابیچارکردید
  • محمد قلی زند ه دلان IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
   2 0
   ترابخدا چقدر کم یک فکری به ما ایثارگران زیر۲۵در ضرب کنید مستجر
  • کیوان IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
   0 0
   سلام خدا من ناشنوا هستم واقعا معلول شدید خیلی هستم پای عصبی عضلانی نخاعی کمردرددارم
  • CA ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
   0 0
   خداوند.پدر.ومادر.شما.رو.بیامرزه.لطفا.زودتر.اجرایش.کنین..چها.رتا.فرزند.نزدی ک.ازدواج.داریم.میخوام.براشون.زن.بگیریم.پول.نداریم.چون.خودم.از.کار.افتادهوبیمارم.دوست.دآرم.بچه.ها.برند.سر.زنگیشون.پیش.اونها.شرزمنده.وخجالت.زدهام.به.خدا.شب.روز.زجر.میکم.
  • رزمنده IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
   0 1
   تشکرازدولت مردمی ایثارگران معسرمساعدت کردندافزایش بی سابقه خیلی سپاس ۵میلیون به ۵۷۰ شده تشکر
  • عبدالرحیم البوغبیش IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
   0 0
   رزمندگان معسر که هفت ماه دارن چی حقوقی طعلق نمیگیره
  • سلمان امامقلی زاده CH ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
   0 0
   اینجانت ۲۸ ماه در منطیه جنگی خدمت کردم خودم از اون موق اعصاب روان دارم اللنم شدتد یافت لطفا مرا راهنمای کنید
  • اکبر نصیری IR ۰۵:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
   0 0
   با سلام وقت بخیر میخواستم بپرسم که آیا به اینجانب که بصورت داوطلب مدت سه ماه و هفده روز در جنگ تحمیلی حضور داشتم چیزی به عنوان کمک معیشتی تعلق میگیره یا خیر بنده ساکن کرج ۵۵ساله و دو فرزند دارم و بیکار .تشکر.