معرفی برترین دانشگاه‌های علوم پزشکی در پژوهش و فناوری

دانشگاه‌های علوم پزشکی در سه تیپ یک، دو و سه در حوزه پژوهش و فناوری ارزشیابی و برترین‌های آنها معرفی شدند.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، بر اساس نتایج ارزشیابی صورت گرفته از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سه تیپ بندی یک، دو و سه و چهار حیطه حاکمیت و رهبری، تولید و ترجمان دانش، تولید فناوری و اثرگذاری پژوهش و برترین‌های آنها در حوزه‌های پژوهش و فناوری معرفی شده اند.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۱۳ برابری پزشکان کشور در۳۰ سال گذشته

برگزیدگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در تیپ بندی یک، دو و سه

دانشگاه علوم پزشکی برگزیده تیپ یک

رتبه اول: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای ۱۹۱۸ عضو هیأت علمی است. شاخص h-index پنجساله این دانشگاه در سال ۲۰۲۲ عدد ۱۳۲ بوده است. طبق نتایج ارزشیابی جامع فعالیت‌های تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۱ که در چهار حیطه اعلامی این دانشگاه رتبه نخست را در کل کشور به خود اختصاص داده است.

بر اساس داده‌های حاصل از پایگاه‌های PubMed ،Scopus و WOS تعداد کل ۶۷۵۷ مقاله از محققان این دانشگاه در پایگاه‌های معتبر نمایه شده است.

تعداد ۲۰۹۰ مقاله از مقالات این دانشگاه در ۲۵ درصد برتر مجلات هر رشته (Q۱) براساس Cite Score به چاپ رسیده اند. ۲۹ درصد از مقالات این دانشگاه با همکاری محققین خارج از کشور نوشته شده است. در این دانشگاه، نسبت مقاله به عضو هیأت علمی ۳.۵ است.

در سال ۲۰۲۲ تعداد کل استنادات به مقالات منتشر شده از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ این دانشگاه، پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۹۱۸۶۵.۴ بوده و تعداد کل استنادات سال ۲۰۲۲ به مقالات منتشر شده در همان سال این دانشگاه پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۶۴۳۳ است.

رتبه دوم: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای ۱۴۷۵ عضو هیأت علمی است. شاخص h-index پنجساله این دانشگاه در سال ۲۰۲۲ عدد ۱۰۷ بوده است. طبق نتایج ارزشیابی جامع فعالیت‌های تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۱ در چهار حیطه اعلامی این دانشگاه رتبه دوم را در بین دانشگاه‌های تیپ یک به خود اختصاص داده است.

بر اساس داده‌های حاصل از پایگاه‌های PubMed ،Scopus و WOS تعداد کل ۴۹۴۶ مقاله از محققین این دانشگاه در پایگاه‌های معتبر نمایه شده است. تعداد ۱۴۳۴ مقاله از مقالات این دانشگاه در ۲۵ درصد برتر مجلات هر رشته (Q۱) بر اساس Cite Score به چاپ رسیده اند. ۲۸.۲۰ درصد از مقالات این دانشگاه با همکاری محققین خارج از کشور نوشته شده است.

در این دانشگاه، نسبت مقاله به عضو هیأت علمی ۳.۳۶ است. در سال ۲۰۲۲ تعداد کل استنادات به مقالات منتشر شده از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ این دانشگاه، پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۲۶۲۴۱۱.۲ بوده و تعداد کل استنادات سال ۲۰۲۲ به مقالات منتشر شده در همان سال این دانشگاه پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۴۹۹۱ است.

دانشگاه علوم پزشکی برگزیده تیپ دو

رتبه اول: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان دارای ۴۹۸ عضو هیأت علمی است. شاخص h-index پنجساله این دانشگاه در سال ۲۰۲۲ عدد ۵۷ بوده است. طبق نتایج ارزشیابی جامع فعالیت‌های تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۱ در چهار حیطه اعلام شده دانشگاه رتبه نخست را در بین دانشگاه‌های تیپ دو به خود اختصاص داده است.

براساس داده‌های حاصل از پایگاه‌های PubMed ،Scopus و WOS تعداد کل ۱۰۷۱ مقاله از محققین این دانشگاه در پایگاه‌های معتبر نمایه شده است. تعداد ۲۹۰ مقاله از مقالات این دانشگاه در ۲۵ درصد برتر مجلات هر رشته (Q۱) براساس Cite Score به چاپ رسیده اند. ۱۸.۶ درصد از مقالات این دانشگاه با همکاری محققین خارج از کشور نوشته شده است.

در این دانشگاه، نسبت مقاله به عضو هیأت علمی ۲.۲۴ است. در سال ۲۰۲۲ تعداد کل استنادات به مقالات منتشر شده از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ این دانشگاه، پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۱۰۹۵۲ بوده و تعداد کل استنادات سال ۲۰۲۲ به مقالات منتشر شده در همان سال این دانشگاه پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۱۲۲۷ است.

رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیه الله

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دارای ۳۰۳ عضو هیأت علمی است. شاخص h-index پنجساله این دانشگاه در سال ۲۰۲۲ عدد ۷۵ بوده است. طبق نتایج ارزشیابی جامع فعالیت‌های تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۱ در چهار حیطه اعلامی این دانشگاه رتبه دوم را در بین دانشگاه‌های تیپ دو به خود اختصاص داده است.

براساس داده‌های حاصل از پایگاه‌های PubMed ،Scopus و WOS تعداد کل ۷۷۳ مقاله از محققین این دانشگاه در پایگاه‌های معتبر نمایه شده است. تعداد ۲۱۰ مقاله از مقالات این دانشگاه در ۲۵ درصد برتر مجلات هر رشته (Q۱) بر اساس Cite Score به چاپ رسیده اند. ۲۰ درصد از مقالات این دانشگاه با همکاری محققین خارج از کشور نوشته شده است.

در این دانشگاه، نسبت مقاله به عضو هیأت علمی ۲.۵ است. در سال ۲۰۲۲ تعداد کل استنادات به مقالات منتشر شده از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ این دانشگاه، پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۱۵۰۲۳.۳ بوده و تتعداد کل استنادات سال ۲۰۲۲ به مقالات منتشر شده در همان سال این دانشگاه پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۱۶۴۷ است.

دانشگاه علوم پزشکی برگزیده تیپ سه

رتبه اول: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی کردستان دارای ۳۰۴ عضو هیأت علمی است شاخص h-index پنجساله این دانشگاه در سال ۲۰۲۲ عدد ۶۳ بوده است. طبق نتایج ارزشیابی جامع فعالیت‌های تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۱ در چهار حیطه اعلام شده این دانشگاه رتبه نخست را در بین دانشگاه‌های تیپ سه به خود اختصاص داده است.

براساس داده‌های حاصل از پایگاه‌های PubMed ،Scopus و WOS تعداد کل ۴۳۱ مقاله از محققین این دانشگاه در پایگاه‌های معتبر نمایه شده است. تعداد ۱۱۱ مقاله از مقالات این دانشگاه در ۲۵ درصد برتر مجلات هر رشته (Q۱) براساس Cite Score به چاپ رسیده اند. ۲۳.۲ درصد از مقالات این دانشگاه با همکاری محققین خارج از کشور نوشته شده است.

در این دانشگاه، نسبت مقاله به عضو هیأت علمی ۱.۴۴ است. در سال ۲۰۲۲ تعداد کل استنادات به مقالات منتشر شده از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ این دانشگاه پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۶۳۸۲.۳۵ بوده و تعداد کل استنادات سال ۲۰۲۲ به مقالات منتشر شده در همان سال این دانشگاه پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۵۷۴ است.

رتبه دوم: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دارای ۲۲۰ عضو هیأت علمی است. شاخص h-index پنجساله این دانشگاه در سال ۲۰۲۲ عدد ۵۳ بوده است. طبق نتایج ارزشیابی جامع فعالیت‌های تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۱ در چهار حیطه اعلامی این دانشگاه رتبه دوم را در بین دانشگاه‌های تیپ سه به خود اختصاص داده است.

براساس داده‌های حاصل از پایگاه‌های PubMed ،Scopus و WOS تعداد کل ۲۵۷ مقاله از محققین این دانشگاه در پایگاه‌های معتبر نمایه شده است. تعداد ۹۶ مقاله از مقالات این دانشگاه در ۲۵ درصد برتر مجلات هر رشته (Q۱) براساس Cite Score به چاپ رسیده اند. ۲۷.۲ درصد از مقالات این دانشگاه با همکاری محققین خارج از کشور نوشته شده است.

در این دانشگاه، نسبت مقاله به عضو هیأت علمی ۱.۱۱ است. در سال ۲۰۲۲ تعداد کل استنادات به مقالات منتشر شده از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ این دانشگاه پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۵۲۹۲.۸۸ بوده و تعداد کل استنادات سال ۲۰۲۲ به مقالات منتشر شده در همان سال این دانشگاه پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۵۴۰ است.

دانشکده علوم پزشکی برگزیده نوپا

رتبه اول: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

دانشکده علوم پزشکی سیرجان، در طی ارزشیابی سالیانه فعالیت‌های تحقیقات و فناوری، رتبه اول را در بین کل دانشکده‌های نوپای علوم پزشکی در حیطه پژوهش کسب کرده است. این دانشکده دارای بیش از ۶۵ عضو هیأت علمی است و شاخص h-index پنجساله این دانشکده در سال ۲۰۲۲ عدد ۱۶ بوده است.

براساس داده‌های حاصل از پایگاه‌های PubMed ،Scopus و WOS تعداد کل ۸۸ مقاله از محققین این دانشکده در پایگاه‌های معتبر نمایه شده است. تعداد ۱۶ مقاله از مقالات این دانشکده در ۲۵ درصد برتر مجلات هر رشته (Q۱) براساس Cite Score به چاپ رسیده اند. ۲۳.۹ درصد از مقالات این دانشکده با همکاری محققین خارج از کشور نوشته شده است.

در این دانشکده، نسبت مقاله به عضو هیأت علمی ۱.۳۷ است. در سال ۲۰۲۲ تعداد کل استنادات به مقالات منتشر شده از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ این دانشکده، پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۴۴۳.۳ بوده و تعداد کل استنادات سال ۲۰۲۲ به مقالات منتشر شده در همان سال این دانشکده پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۲۱۸ است.

رتبه دوم: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

دانشکده علوم پزشکی لارستان دارای ۳۴ عضو هیأت علمی است. شاخص h-index پنجساله این دانشگاه در سال ۲۰۲۲ عدد ۲۲ بوده است و طبق نتایج ارزشیابی جامع فعالیت‌های تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۱ در چهار حیطه اعلامی این دانشکده رتبه دوم را در بین دانشکده‌های نوپا به خود اختصاص داده است.

براساس داده‌های حاصل از پایگاه‌های PubMed ،Scopus و WOS تعداد کل ۶۶ مقاله از محققین این دانشگاه در پایگاه‌های معتبر نمایه شده است. تعداد ۲۲ مقاله از مقالات این دانشگاه در ۲۵ درصد برتر مجلات هر رشته (Q۱) براساس Cite Score به چاپ رسیده اند. ۳۰.۳ درصد از مقالات این دانشگاه با همکاری محققین خارج از کشور نوشته شده است.

در این دانشکده، نسبت مقاله به عضو هیأت علمی ۱.۸۸ است. در سال ۲۰۲۲ تعداد کل استنادات به مقالات منتشر شده از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ این دانشکده، پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۹۶۱.۰۵ بوده و تعداد کل استنادات سال ۲۰۲۲ به مقالات منتشر شده در همان سال این دانشکده پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۱۹۴ است.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با بالاترین روند رشد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در ارزشیابی سال ۱۴۰۱ با بالاترین روند رشد براساس شاخص Zscore در سه سال پیاپی (۲۰۱۹-۲۰۲۱) برگزیده شده است. این دانشگاه دارای ۵۳۳ عضو هیأت علمی است.

شاخص h-index پنجساله این دانشگاه در سال ۲۰۲۲ عدد ۹۰ بوده است. براساس داده‌های حاصل از پایگاه‌های PubMed ،Scopus و WOS تعداد کل ۱۲۲۳ مقاله از محققین این دانشگاه در پایگاه‌های معتبر نمایه شده است. تعداد ۴۴۷ مقاله از مقالات این دانشگاه در ۲۵ درصد برتر مجلات هر رشته (Q۱) براساس Cite Score به چاپ رسیده اند. ۳۴.۳۴ درصد از مقالات این دانشگاه با همکاری محققین خارج از کشور نوشته شده است.

در این دانشگاه، نسبت مقاله به عضو هیأت علمی ۲.۳۵ است. در سال ۲۰۲۲ تعداد کل استنادات به مقالات منتشر شده از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ این دانشگاه پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۲۴۸۸۷.۲ بوده و تعداد کل استنادات سال ۲۰۲۲ به مقالات منتشر شده در همان سال این دانشگاه پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۱۷۲۵ است.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان در ارزشیابی سال ۱۴۰۱ با بالاترین روند رشد در رتبه بندی ارزشیابی کشوری با ارتقا ۲۲ پله‌ای (ارتقا از رتبه ۴۵ به رتبه ۲۳) سال ۱۴۰۱ برگزیده شده است. این دانشگاه دارای ۱۹۴ عضو هیأت علمی است. شاخص h-index پنجساله این دانشگاه در سال ۲۰۲۲ عدد ۴۰ بوده است.

براساس داده‌های حاصل از پایگاه‌های PubMed ،Scopus و WOS تعداد کل ۲۶۸ مقاله از محققین این دانشگاه در پایگاه‌های معتبر نمایه شده است. تعداد ۶۷ مقاله از مقالات این دانشگاه در ۲۵ درصد برتر مجلات هر رشته (Q۱) براساس Cite Score به چاپ رسیده اند. ۲۲.۸ درصد از مقالات این دانشگاه با همکاری محققین خارج از کشور نوشته شده است.

در این دانشگاه، نسبت مقاله به عضو هیأت علمی ۱.۳۶ است. در سال ۲۰۲۲ تعداد کل استنادات به مقالات منتشر شده از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ این دانشگاه پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۲۶۷۰.۳۲ بوده و تعداد کل استنادات سال ۲۰۲۲ به مقالات منتشر شده در همان سال این دانشگاه پس از تطبیق امتیاز ارجاعات ۳۶۰ است.

کمیته‌های تحقیقات دانشجویی برتر

در ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی در چهار حیطه حاکمیت و رهبری، تولید و ترجمان دانش، تولید فناوری و اثرگذاری پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی هر دانشگاه نیز رتبه بندی شده است.

رتبه اول دانشگاه‌های تیپ یک به کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اختصاص یافته است.

رتبه اول دانشگاه‌های تیپ دو به کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان تعلق دارد.

رتبه اول دانشگاه‌های تیپ سه به کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم تعلق گرفته است.

رتبه اول دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی نوپا به کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان اختصاص یافته است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1218605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =