معافیت سربازی

  • برنامه دانشجویی «خط آزاد» - قسمت پنجم

    برنامه دانشجویی «خط آزاد» - قسمت پنجم

    برنامه دانشجویی «خط آزاد» در پنجمین قسمت به تصمیم غیرکارشناسی وزارت علوم در تصویب ممنوعیت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد از رشته‌های غیرمرتبط پرداخته و نگاه طنزی به تولید برق از مدفوع دانشجویان در یک دانشگاه کره‌ای داشته است. این برنامه با هدف پیگیری مطالبات دانشجویی به اخبار و حواشی دانشگاه‌ها منتشر می‌شود.