سیماسادات لاری

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت بهداشت که با حکم سعید نمکی، سخنگوی وزارتخانه نیز هست.