محمدباقر قالیباف

دکتر محمدباقر قالیباف، سیاستمدار و مدیر جهادی ایرانی است که ریاست مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد.