سید کاظم یکانی

سیدکاظم یکانی سرپرست اداره کل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی است. وی دارای دکترای مکانیک از دانشگاه محقق اردبیلی بوده و پیش از این معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه و ریاست شورای تخصصی فرهنگی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی را در کارنامه داشته است.