ایسکانیوز-دین و اندیشه: آیین مانوی در دوران ساسانی و توسط مانی پایه گذاری شد. تا قرن بیستم، بسیاری محققان مانی را دارای حقیقت تاریخی نمی دانستند. اما با کشفیاتی باستان شناسی که 1969 در مصر انجام گرفت، وجود تاریخی شخصی به نام مانی به اثبات رسید. این کشفیات باستانی شامل لوحی بوده که قدمت آن به چهار قرن پیش از میلاد می رسیده است. در این لوح، علاوه بر زندگی نامه مانی بخشهایی از نوشته هایی او نیز آمده است.
250px-Mani

ظاهرا دست نوشته های کاملتری از مانی در گذشته موجود بوده است. کتاب مقدس آیین مانوی، ارژنگ، با استفاده از تصاویر چگونگی پیدایش جهان را به تصویر کشیده بوده است. اما در حال حاضر، هیچ نسخه ای از این کتاب وجود ندارد. در یکی از مدارک مرتبط با کتابخانه غزنی که از قرن یازده به جا مانده است وجود این کتاب ثبت شده.
دامنه نفوذ این آیین زمانی از غرب به رم و از شرق به چین رسید. به همین علت به عنوان تهدیدی برای آیین بودایی، زرتشتی و مسحیت به حساب می آمد. یکی از مهمترین بزرگان تاریخ الهیات مسیحی، سنت آگوستین، پیش از گرویدن به مسحیت از پیروان آیین مانوی بود. به همین علت پاره ای مفسرین بر این باورند که عقاید مانوی از طریق او در نگرش مسیحی نیز موثر بوده است. علی رغم گسترش این آیین در قرون میانه، پیروان خود را به تدریج از دست داد.
در قلمرو عباسیان، مامون با پیروان این دین به تسامح رفتار می کرد اما خلفای بعدی آنان را تکفیر و سرکوب کردند. در عالم مسیحی و بودایی نیز سختگیری با پیروان این ادیان افزایش یافت. به همین علت معابد این آیین تخریب و پیروانش مورد پیگرد قرار گرفتند.
با این وجود یک معبد مانوی در چین همچنان سالم ماند. این معبد که بعدها توسط بودایان به عنوان یک معبد بودایی مورد استفاده قرار گرفت، تنها معبد مانویان است که به طور کامل سالم مانده است.

نام این معبد «کائوآن » است. مهمترین نشانه ای در معبد که نشان می دهد زمانی متعلق به مانویان بوده است مجمه ای باقی مانده از مانی است. این مجسمه(تصویر سمت چپ) که ممکن است به نظر مشابه مجسمه هایدیگر منتسب به بودا (مانند تصویر سمت راست) بیاید چند تفاوت مهم با چهره نگاریهای دیگر بوداییان دارد. این مجسمه(تصویر سمت چپ) دارای محاسن و موهای صاف است. در حالیکه در تصاویر و مجسمه های رایج، موهای بودا اغلب مجعد و چهره اش بدون محاسن تصویر می شود. حالت قرار گرفتن دستها نیز در این مجسمه متفاوت از حالت رایج است.

280px-Korea-Gyeongju-Silla_Art_and_Science_Museum-Seokguram_model-01800px-Jinjiang_Cao'an_20120229-10
کد خبر: 241110

وب گردی

وب گردی