تهران- ایسکانیوز: تسهیلات پرداختی بانک‌ها در11 ماهه امسال به بخش‌های اقتصادی 2919.7 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 760.0 هزار میلیارد ریال (معادل 35.2 درصد) افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،سهم تسهیلات پرداختی بانکها به بخش صنعت و معدن در 11 ماهه امسال بیش از 207/7 هزار میلیارد ریال) معادل 51/1 درصد( است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 932/1 هزار میلیارد ریال )معادل 52/7 درصد( تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است.
با درنظر گرفتن تسهیلات پرداختی در بخشهای صنعت و معدن، بازرگانی و خدمات بانک کشاورزی بدلیل مرتبط بودن با بخش کشاورزی، مبلغ و سهم بخش کشاورزی در 11 ماهه امسال به ترتیب به 722572 میلیارد ریال و 9/4 درصد افزایش می یابد.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در بخشهای اقتصادی در11 ماهه امسال 1760/9 هزار میلیارد ریال معادل 60/5 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 617/3 هزار میلیارد ریال معادل 35/0 درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 11 ماهه امسال معادل 756/9 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 51/2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی ) 1760/9 هزار میلیارد ریال است.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
کد خبر: 242285

وب گردی

وب گردی