برگزاری اولین جلسه دفاع از رساله دکتری رشته فیزیک دانشگاه آزاد واحد اردبیل

اولین جلسه دفاع از رساله رشته فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با حضور استادان و دانشجویان این رشته برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایسکانیوز، آرش انجامی از رساله خود با عنوان « محاسبه تاثیرات عناصر (Ge، Si) بر رفتار نیم فلزی و اپتیکی شبه گرافنی Mn2ZrZ در راستای (1 1 1) » با حضور بهنام بهاری؛ معاون آموزشی واحد، دکتر آرش بوچانی و پروفسور سید محمد الهی؛ استادان راهنما، دکتر حسین اکبر؛ استاد مشاور و دکتر پاشا عزیزیان، خانم ها دکتر الهام اسلامی و زهره قرآن نویس؛ استادان داور دفاع کرد.

انجامی به خبرنگار آنا گفت: « امروزه ترکیبات هویسلر کامل کاربرد وسیعی در صنعت اسپینترونیک پیدا کرده اند به طوری که در وسایل صنعتی از فیلم نازک آنها بسیار استفاده می شود.»

وی افزود: « ترکیبات هویسلر دارای خاصیت نیم فلزی هستند بدین معنا که رفتار فلزی بودن آنها در اسپین بالا و پایین متفاوت است و همین امر باعث قطبش اسپینی در سطح فرمی می شود که در ایدهال ترین وضعیت در اسپین بالا کاملا فلز و در اسپین پایین کاملا نیم رسانا هستند و در این حالت قطبش اسپینی100% و ممان مغناطیسی مقداری صحیح خواهند داشت.»

اولین دانش آموخته رشته فیزیک دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بیان کرد: « در این رساله ابتدا خواص ساختاری، الاستیکی، مغناصیسی و اپتیکی آلیاژهای هویسلر کاملMn2ZrZ که در آن Z=Si,Ge می باشد، با استفاده از نظریه ی تابعی چگالی و نرم افزار محاسباتی و روش خود-سازگار موج تخت بهبود یافته خطی با پتانسیل کامل مورد بررسی کامل قرار گرفت.»

وی ادامه داد: « ساختاری که در مورد هر دو ترکیب ساختیم از نوع ساختار AlCu2Mn است . انرژی کل را به عنوان تابعی از حجم سلول واحد در حالات فری –مگنتیک و پارامگنتیک رسم نمودیم و مشاهده شد که برای هر دو ترکیب و فاز انرژی پایین تری نسبت به فاز دارد و پایدارتر است.»

انجامی افزود: « بنابراین حالت FM را برای کارهای بعدی انتخاب نمودیم و ثابت شبکه ای که برای ترکیب های و بدست آمد به ترتیب برابر با 995/5 و079/6 انگستروم بود . ممان مغناطیسی کل نیز برای هر دو آلیاژ2µBحاصل شد که کاملا با قانون اسلیتر-پائولینگ مطابقت دارد.»

وی بیان کرد: « ملاحظه شد که این آلیاژها در کانال اسپینی اقلیت رفتار فلزی و در کانال اسپینی اکثریت رفتار نیم رسانای با یک گاف انرژی در تراز فرمی نشان می دهند، برای توصیف خواص مکانیکی و پایداری ساختاری مواد جامد، ثابت های الاستیکی، فاکتور آنیزوتروپی، درصد آنیزوتروپی، فشار ، مدول یانگ، مدول شکنندگی و نسبت پواسن را محاسبه کردیم در ادامه ی کار برای هر دو ترکیب یعنی و ویژگی های اپتیکی مانند تابع دی الکتریک ، تابع ، ضرایب انعکاس، شکست و جذب را بررسی کردیم .»

کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل اظهار کرد: « بعد از اتمام کارهای مربوط به حالت انبوهه، خواص الکترونیکی، مغناصیسی و اپتیکیلایه نازک رشد یافته در راستاهای (001) و (111) مورد بررسی قرار گرفت، شبه گرافنی(111) خواص متفاوت و جالبی نشان داد که آنرا کاندیدای خوبی برای صنعت اسپینترونیک معرفی می کند.»

کد خبر: 896665