منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت دوازدهم.